Chcete webové stránky za dobrou cenu? 

Vyžadujete moderní  vzhled a funkce?

Potřebujete spolehlivý hosting a doménu?

Má mít web responzivní design?

Mají být stránky SEO optimalizované?


To vše můžete mít!

Za cenu od 5000,-

Praha a celá ČR

Reklamační řád

1.) PROVOZOVATEL:

Pavel Bílek – IČ 47131446
Pavla Beneše 750/12 
Praha 18
199 00

Za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti společnosti Pavel Bílek a zákazníka při uplatňování a vyřizování reklamací kvality a správnosti poskytovaných služeb. Společnost Pavel Bílek je oprávněna reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu společnost www.WebStrankyLevne.cz zveřejňuje na svých internetových stránkách. Zveřejnění společnost www.WebStrankyLevne.cz zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny.

1.) PŘEDMĚT REKLAMACE

Předmětem reklamace může být podezření zákazníka na nedostatky v plnění smluvních ustanovení týkajících se nabízených produktů, nesplnění dohodnutých podmínek. Reklamace lze uplatnit na veškeré produkty nabízené na stránkách www.webstrankylevne.cz za úplatu. Prodávající nenese zodpovědnost:

  • V případě, že zákazník pozmění jakoukoliv část kódu webových stránek či webových šablon.
  • Pokud zákazník nepostupuje podle instalačních pokynů.

2.) ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACE

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději však do 6 měsíců od data obržení zboží. Datem obdržení se rozumí datum předání, kdy zákazník obdrží fakturu a informaci, že stránky jsou plně funkční. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z nasledujících způsobů:

  • Telefonicky na čísle: +420 608 822 951
  • Elektronickou poštou na adresu: reklamace@webstrankylevne.cz
  • Písemně na adresu společnosti Pavel Bílek, Pavla Beneše 750/12, Praha 18, 199 00

3.) ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Společnost Pavel Bílek je povinna vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní a nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Ve výjimečných případech, kdy není možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě, oznámí společnost Pavel Bílek zákazníkovi důvod, proč nebylo možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě. Současně uvede náhradní lhůtu na vyřízení reklamace, pokud je to možné. Na reklamaci společnost Pavel Bílek odpoví písemnou, elektronickou nebo jinak dokumentovatelnou formou.

4.) ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ REKLAMACE

Reklamace zákazníka musí obsahovat jeho identifikační údaje.

  • Jméno a příjmení (v případě firmy její název a IČ).
  • Číslo faktury, daňového dokladu, nebo dokladu o platbě.
  • Telefonní číslo, emailovou adresu nebo poštovní adresu.
Jestliže společnosti Pavel Bílek nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti neplyne lhůta k vyřízení reklamace.

5.) NÁKLADY SPOJENÉ S ŘEŠENÍM REKLAMACÍ

Náklady na vyřešení reklamace nese společnost Pavel Bílek. Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě, že stejným zákazníkem bude opakovaně podána stejná reklamace, bez uvedení nových relevatních zjištění nebo skutečností, dále v případě zjevně neoprávněné reklamace. V případě neoprávněné reklamace je účtován poplatek ve výši 300,-Kč.

6.) POSTUP PŘI NÁMITCE ZÁKAZNÍKA VŮČI VYŘÍZENÍ REKLAMACE – ODVOLÁNÍ

Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemné odvolání:

  • Elektronickou poštou na adresu: reklamace@webstrankylevne.cz
  • Písemně na adresu společnosti, Pavel Bílek, Pavla Beneše 750/12, Praha 18, 199 00
Jestliže společnost námitku vůči vyřízení reklamace nevyřídí ve lhůtě 60 dní, zavazuje se zákazníka informovat o stavu věci. Po ukončení šetření společnost Pavel Bílek zašle zákazníkovi odpověď, ve které oznámí způsob vyřízení námitky.

7.) PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Tento reklamační řád je platný od 24.4.2016

8.) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.WebStrankyLevne.cz. O změnách v Reklamačním řádu bude zákazník informován pouze prostřednictvím internetu. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným Obchodním zákoníkem.